پلوپز و اجزاء در تعمیرگاه لوازم خانگی 2

پلوپز و اجزاء در تعمیرگاه لوازم خانگی 2

پلوپز و اجزاء

در این مبحث به بررسی و آشنایی ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻠﻮﭘﺰ میپردازیم که در صورت نیاز به گروه فنی پارسیان میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگیی رجوع کنید.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

اجزای پلوپز

1_ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﯽ ﻣﺘﺎل ﺑﺎ وﻟﻮم پلوپز در تعمیرات لوازم خانگی:

در اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺳﺎده اي اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﯽ ﻣﺘﺎﻟﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻗﺮاري ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺪار ﭘﻠﻮﭘﺰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ وﻟﻮم ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ،ﻣﺪار ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه وﺑﻤﺤﺾ ﺗﺠﺎوز ﺣﺮارت از ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت،ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺴﺎس ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده وﻣﺪار ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﻌﻤﻮﻻ”در اﯾﻦ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﻫﺎ ﻻﻣﭗ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻤﺤﺾ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت وﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن آن روﺷﻦ ﺷﺪه وﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

2-ﮐﻠﯿﺪ دو ﺣﺎﻟﺘﻪ روﺷﻦ وﺧﺎﻣﻮش ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﯽ ﻣﺘﺎﻟﯽ پلوپز در تعمیرات لوازم خانگی:
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻫﺮم ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي دو ﺗﯿﻐﻪ ﺑﯽ ﻣﺘﺎﻟﯽ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه وﺑﺎ ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ،اﺗﻮﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﺪار اﻟﻤﻨﺖ وﻻﻣﭗ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮد.در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﮕﺎه را از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﺴﺎزﯾﺪ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﻮزد.

3_ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮري پلوپز در تعمیرات لوازم خانگی:

ﻣﺪل ﻫﺎي1و2 داراي ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ از ﮐﺎر ،ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه وﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ وﺻﻞ ﺷﻮد ،ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺻﻔﺮ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮﺧﺖ.ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮري در ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه.ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﺪار وﺻﻞ ﺷﺪه اﻟﻤﻨﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ” از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﯽ ﻣﺘﺎﻟﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ در ﻣﯽ آﯾﺪ.ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﺎ اﻟﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.ﭼﻮن اﻟﻤﻨﺖ وﺑﻮﺑﯿﻦ (ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ)ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺳﺮي اﺳﺖ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺗﺎﯾﻤﺮ اﻫﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد،ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰي از اﻟﻤﻨﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده وﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﻤﻨﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﮔﺮم ﺑﻤﺎﻧﺪ.اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺳﺮد ﺷﻮد ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه وﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺠﺪدا”ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا از ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺧﻼﺻﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻟﻮم ﺗﺎﯾﻤﺮ در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﻣﻮش ، ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و د رصورت نیاز به گروه فنی پارسیان میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی رجوع کنید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی بهره ببرید.

ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻠﻮﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:

1-ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ را داﺧﻞ آب ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.

2- دﯾﮓ ﭘﻠﻮﭘﺰ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ در دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

3-دﯾﮓ ﭘﻠﻮﭘﺰ را ﺑﺎ آب واﺳﻔﻨﺞ وﻣﻮاد ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ واز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﺷﯿﺎي ﻓﻠﺰي ﯾﺎ ﭼﻮﺑﯽ وﻏﯿﺮه ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰي دﯾﮓ ﺧﻮد داري ﮐﻨﯿﺪ.

4-ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﮔﻤﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت را ﻧﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ.

5- ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺊ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﯿﻦ دﯾﮓ وﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

6-ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ اﺗﺼﺎل را ﺧﺸﮏ وﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ.

7-در ﺻﻮرت ﺳﻘﻮط ﭘﻠﻮﭘﺰ و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ در ﮐﺎر ،ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﺪد،ﺑﺎرﻫﻨﻤﻮن ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺪار و ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺮ رﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

8-وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎرﮔﯽ در ﺳﯿﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺼﯽ در ﺳﯿﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

در صورت نیاز میتوانید به مراکز مجاز لوازم خانگی رجوع کنید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا از تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی استفاده کنید.

5/5 - (1 امتیاز)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *