پلوپز برقی

پلوپز و اجزاء

ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎرك ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎ زار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و اﺳﺎس ﮐﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردي ﺟﺰﺋﯽ (ﻣﺜﻞ ﮐﻠﯿﺪ)ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و از وظایف گروه  پارسیان در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی تعمیرات این وسائل در تعمیرگاه لوازم خانگی میباشد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرات لوازم خانگی:

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:1_ دﯾﮓ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﮐﻪ ورﻗﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺮم ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﻣﺪه وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎل ﭘﺨﺖ ﺑﻪ آن ،درون دﯾﮓ را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﻔﻠﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:2_ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﭘﻮش ﭘﻠﻮ ﭘﺰ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی: 3 ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ روي اﻟﻤﻨﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:4_ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:5_ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﺻﻠﯽ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:6_ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:8_ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ واﺳﺘﺤﮑﺎم ، در ﺑﺮاﺑﺮﻋﺒﻮر ﺣﺮارت از ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ، ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:9-ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:10_ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺠﺎي ﮐﻠﯿﺪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:11 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮان ،ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ و ﻣﺎر ك ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روي آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:12_ﻫﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ اي اﺳﺖ واﻟﻤﻨﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﻮاري ﺷﮑﻞ ﺑﻪ دور ﻣﻘﻮاي ﻧﺴﻮز ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه وروي آن ﻃﻠﻖ ﻧﺴﻮز ﯾﺎ ﻣﻘﻮاي ﻧﺴﻮز ﻗﺮار دارد.

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:13_ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻓﻨﺮ اﻟﻤﻨﺖ

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:-14 دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ :ﺟﻨﺲ ﻋﺎﯾﻖ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﺋﭽﻮي ﺧﻮب وﺳﯿﻢ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داراي روﮐﺶ ﻧﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺟﺰاء ي ﺣﺮارﺗﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ.

پلوپز برقی

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:15_در ﭘﻮش ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وروي آن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﻗﺮار دارد

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:16 در ﭘﻮش ﺑﺪون دﺳﺘﻪ –

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:17 ﻋﺎﯾﻖ در ﭘﻮش –

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:18 ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻋﺎﯾﻖ ﯾﺎ دﺳﺘﻪ در ﭘﻮش –

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:19 ﭘﯿﭻ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه دﺳﺘﻪ در ﭘﻮش –

اﺟﺰاء ﭘﻠﻮ ﭘﺰ در تعمیرگاه لوازم خانگی:20 ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﺮارﺗﯽ

در صورت نیاز میتوانید به مراکز مجاز لوازم خانگی رجوع کنید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا از تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی استفاده کنید.

 

5/5 - (4 امتیاز)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *