عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی 2

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی

عیب یابی وتعمیرات پلوپز برقی

در این قسمت از عیب یابی در تعمیرگاه لوازم خانگی نیز به بررسی عیب و عیب یابی پلوپز برقی پرداخته ایم.

عیب8 درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی: ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺳﻮزد.

علت8:ترموسات تنظیم نیست.

رفع عیب8:ﺑﺎ دﻗﺖ وﺣﻮﺻﻠﻪ ﻓﺮاوان آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.و در صورتی که نتوانستید میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی پارسیان بهره ببرید یا از تعمیرگاه لوازم خانگی استفاده کنید.

عیب9 درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی: ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺳﻮزد.

علت9:تایمر موتوری خراب است.

رفع عیب9:ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮري ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﻣﻮش رﺳﯿﺪه وﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻫﺎ ﺑﺴﻮزد ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت وﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ آن ،ﺑﺴﻮي ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ وﺻﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دو ﺑﺎره اﻟﻤﻨﺖ داغ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ وﻟﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ آن  110ﺳﻮزد. ﺗﺎﯾﻤﺮ را از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺳﺎزﯾﺪ وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﮐﺎرﯾﺶ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺑﮕﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ و وﻟﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻄﺮف ﻧﻘﻄﻪ  ﺧﺎﻣﻮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﺟﺒﺎرا”ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی 2

عیب10 درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی: تایمر بصورت خودکار خاموش نمیشود

علت10:موتور تایمر سوخته است.

رفع عیب10:برای تعمیر و یافتن راه آن به رفع عیب شماره 9 رجوع کنید و یا به تعمیرگاه لوازم خانگی رجوع کنید

عیب11 درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی:ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت11:ﺗﺎﯾﻤﺮ از ﻧﻮع ﺑﯽ ﻣﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

رفع عیب11:ﻗﻄﻌﺎ”ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮش ﺧﻮرده اﻧﺪ.آن ﻫﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده وﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎرا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺒﺎده ﻧﺮم ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عیب12 درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی:ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺮق دارد.

علت12:ﻋﯿﺐ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﻧﺪ.

رفع عیب12:ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده وﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺪار را ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ولی به دلیل پیچیده بودن کار،میتوانید از مهندسان گروه فنی پارسیان بهره مند شوید.

عیب13 درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی:ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺮق دارد.

علت13:اﻟﻤﻨﺖ ،ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت وﯾﺎ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ دارﻧﺪ.

رفع عیب13:ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪﺗﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد.

 

با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

پارسیان

5/5 - (2 امتیاز)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *