عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی 1

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی 1:

در این قسمت به بررسی و عیب یابی پلوپز برقی و رفع عیب آن ها میپردازیم که از وظایف گروه فنی مهندسی پارسیان میباشد که دارای تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس از فروش لوازم خانگی میباشد.

عیب1 درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی:ﭘﻠﻮﭘﺰ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

ﻋﻠﺖ1:ﻧﺒﻮدن ﺑﺮق در ﭘﺮﯾﺰ -ﺧﺮاﺑﯽ دو ﺷﺎﺧﻪ وﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ.

رفع عیب1:اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭘﺮﯾﺰ داراي220وﻟﺖ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ،وﻟﺘﻤﺮ را ﺑﻪ  ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻠﻮ ﭘﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ وﺻﻞ اﺳﺖ)

اﮔﺮ ﺑﺮق ﺑﻪ درون ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻗﻄﻌﺎ” دو ﺷﺎﺧﻪ وﯾﺎ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا دوﺷﺎﺧﻪ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﺳﯿﻢ راﺑﻂ را ﺑﺎ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

عیب2 درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی: ﭘﻠﻮﭘﺰ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻋلت2: اﺗﺼﺎﻻت داﺧﻠﯽ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ.

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ2:ﭘﻠﻮﭘﺰ را از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده واﺗﺼﺎﻻت را ﺑﺮ رﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺳﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ازدﯾﺎدﺣﺮارت ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ وآن ﻫﺎرا ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺪار ﺑﻪ وارﻧﯿﺶ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ﺳﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج وﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه آن را ﻣﺠﺪدا” در ﻓﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﻮﭘﺰ آﻣﺎده ﮐﺎر ﺷﻮدو یا میتوانید به  تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

عیب3 درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی:ﭘﻠﻮﭘﺰ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت3:ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺧﺮاب اﺳﺖ.

رفع عیب3:ﭘﻠﻮﭘﺰ را از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه) ﺑﻪ ﺑﺮ رﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻫﻢ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ راﺑﻂ ﻫﺎي اﻫﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده ودر ﺻﻮرت روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد وﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺠﺎي اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد.

عیب4درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی:ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﺪ، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.

علت4:ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺖ ﺑﺮق ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

رفع عیب4:ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ودر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮق اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط راﺑﻂ ﻫﺎي وﻟﺘﻤﺘﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻟﻤﻨﺖ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﺎرﮔﯽ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﻮل وﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﺎدي ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

عیب5درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی:ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﺪ ، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.

علت5:المنت سوخته است.

رفع عیب5: اﮔﺮ اﻟﻤﻨﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ  ﮐﻨﺪ.اﻟﻤﻨﺖ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯽ.(ﺑﺮاي رو ءﯾﺖ ﺑﺮق اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺮ ﮔﺰ از ﻓﺎزﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻮل ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اي ﻧﻮل ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد،ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داراي ﻓﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)

عیب6درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی:ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت6:ﺑﺮق ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

رفع عیب6:ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي راﺑﻂ ﻣﺘﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪار را ﺑﺮ رﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ودر ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﺒﯽ ﻣﻮرد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

عیب7درتعمیرات لوازم خانگی پلوپز برقی:ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

علت7:لامپ سوخته است.

رفع عیب7:ﻻﻣﭗ را ازﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ وﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ” ﺑﻪ ﺑﺮق220 ولت متصل نمایید ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

پارسیان

امتیاز به این پست post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *