عیب یابی تعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیری2

عیب یابی و تعمیرات آبمیوه گیری

پارسیان

عیب یابی تعمیرات لوازم خانگی آبمیوه گیری2

عیب یابی و تعمیرات آبمیوه گیری

در تعمیرگاه لوازم خانگی برای تعمیرات لوازم مثل آب میوه گیری آشنایی با اجزای آن از شرایط اولیه اینکار است و ممکن است در صورت عدم آگاهی نسبت به اجزا آن دستگاه دچار بروز مشکل بشود
عیب8 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري: ﻣﻮﺗﻮر زﯾﺎد ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ د.
علت8: ﺑﺎر زﯾﺎد ﯾﺎ اﺟﺴﺎم ﺳﺨﺖ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺗﯿﻐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رفع عیب8: ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
عیب9 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري: از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮي ﻧﺎ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ.
علت9 : ﻣﻮﺗﻮر داغ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رفع عیب9 : ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر را ﺷﺮح دادﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ورﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در صورت خراب بودن آن ها را تعویض کنید.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید

عیب یابی و تعمیرات آبمیوه گیری
عیب10 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري: از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ .
علت10: ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺸﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رفع عیب10: دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻮﺳﻂ واﺷﺮ آب ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﺪ.
یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.
عیب 11 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري: از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ.
علت11 : ﻣﻮﺗﻮر رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا را ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ.
رفع عیب11 : ﻣﻮﺗﻮر را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ
عیب 12 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري: دﺳﺘﮕﺎه ﻟﺮزش وﺻﺪا دارد د.
علت12: ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻫﻤﻮار داﺧﻞ ﻇﺮف ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.وﻇﺮف از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺧﺎرج – ﺷﺪه اﺳﺖ..
رفع عیب12 : ﺻﺎﻓﯽ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.اﮔﺮ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﯿﻮه – ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره درون ﻣﺤﻔﻈﻪ رﻓﺘﻪ وﯾﮏ ﻃﺮف ﻇﺮف در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﮐه
ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺮزش زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺷﻮد.وآب ﻣﯿﻮه ﮔﯿﺮي از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﮔﻠﻮﯾﯽ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید
عیب13 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري: دﺳﺘﮕﺎه ﻟﺮزش وﺻﺪا دارد.
علت13 : ﺻﺎﻓﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.-.
رفع عیب13: قطعه را تعویض کنید.
عیب14 درتعمیرات لوازم خانگی آب میوه گیري: دﺳﺘﮕﺎه ﻟﺮزش وﺻﺪا دارد .
علت14 : ﻋﯿﺐ ﮔﯿﺮه ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ” ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .
رفع عیب14 : آن ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻣﻼ” ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
با مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی میتوانید از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی قسمت تعمیرات لوازم خانگی رجوع کنید.

پارسیان

5/5 - (2 امتیاز)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *